Målsætning for Medius Holsted

Medius Holsted har til formål at opføre og drive idrætshaller i Holsted bycenter beregnet til benyttelse af Holsted m.fl. sognes beboere til idrætslige og kulturelle formål, samt eventuelt arrangement af udstillinger eller lignende

Historie

Holsted Hallen blev indviet 16. og 17. sept. 1967, og den første bestyrelse bestod af Lars Pedersen (formand), Carl Aaskov, Finn Faaborg, Mogens Lyngaa og Nes Bladt Hansen (byrådets repræsentant).

Vedtægter

§ 1
Holsted Idrætscenter er en selvejende institution, hvis hjemsted er Holsted, Vejen kommune

§ 2
Institutionen har til formål at opføre og drive idrætshaller i Holsted bycenter beregnet til benyttelse af Holsted m.fl. sognes beboere til idrætslige og kulturelle formål, samt eventuelt arrangement af udstillinger eller lignende.
§ 3

Den til opførelsen nødvendige kapital søges tilvejebragt ved kommunale tilskud, ved indsamling blandt byens og omegnens beboere og foreninger, ved andre bidrag fra idrætsorganisationer og ved belåning af ejendommen.
§ 4

Institutionens daglige ledelse består af bestyrelsen som vælges af repræsentantskabet, der består af 2 repræsentanter for den støttende kommune og 2 repræsentanter for hver af de tilsluttede foreninger. Andre foreninger, institutioner og enkeltpersoner, der yder lignende økonomisk støtte til opførelsen, vil kunne opnå mandat i repræsentantskabet.

§ 5
Repræsentantskabet kan optage og udelukke enkelte foreninger fra repræsentation i repræsentantskabet, såfremt det vedtages med 2/3 majoritet.

§ 6
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts/april måned. Ekstra repræsentantskabsmøde afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller såfremt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller 10 medlemmer af repræsentantskabet kræver det. Repræsentantskabet indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. På det ordinære repræsentantskabsmøde forelægges regnskab for det forgangne kalenderår. Desuden foretages valg til bestyrelsen.

§ 7
Regnskabet revideres af et godkendt revisionsfirma.

§ 8
Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
Repræsentantskabet vælger medlemmer til bestyrelsen, samt 1 suppleant. Kommunen har 1 fast plads i bestyrelsen. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Der afgår 3 hvert år.

§ 9
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær samt nedsætter fornødne udvalg. Bestyrelsen afholder møder så ofte formanden eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen kræver det.  Centerinspektøren deltager i alle møder efter formandens beslutning. Centerinspektøren har ingen stemmeret. Der føres protokol over alle møder i bestyrelsen, udvalg og repræsentantskab.

§ 10
De til behandling i repræsentantskabet og bestyrelsens møder foreliggende sager afgøres med undtagelse af de § 5-13 og 14 nævnte undtagelser ved almindelig stemmeflertal.

§ 11
Bestyrelsen har den daglige ledelse af institutionen, affatter regulativer for ejendommens daglige drift og ansætter det nødvendige personale. Desuden skal bestyrelsen drage omsorg for udleje og benyttelse af ejendommen og fastsætte betaling for leje af lokaler.

§ 12
Beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun træffes af bestyrelsen, der i øvrigt kan tegne og forpligtige den selvejende institution. Institutionen kan dog ikke optage lån uden byrådets tilladelse. Centret kan arbejde med en kassekredit med en maximum på DKK 300.000,- i træk. Kassekreditten er en del af den løbende likviditetsforvaltning i centret og må ikke bruges til budgetteret finansering af driften. Eventuelt køb, salg og pantsætning skal dog godkendes af repræsentantskabet.

§ 13
Bestyrelsen sørger for, at institutionens midler anbringes på forsvarlig måde.

§ 14
Vedtægtsændringer træffes af bestyrelsen. Eventuelle vedtægtsændringer skal dog godkendes på et repræsentantskabsmøde med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Ligeledes skal eventuelle vedtægtsændringer godkendes af byrådet.

§ 15
En eventuel opløsning af institutionen kan vedtages af bestyrelsen. Dette skal dog godkendes af repræsentantskabet på 2 efter hinanden følgende repræsentantskabsmøder, der skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Godkendelsen kræver 2/3 majoritet af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer på begge repræsentantskabsmøder.

§ 16
Opløses institutionen skal den eventuelle formue anvendes til idrætslige formål efter Vejen kommunes bestemmelse.

§ 17
De foreninger, kommuner eller andre, der har ydet økonomisk støtte til institutionen har ingen andel i den selvejende institutions formue eller i driftsoverskuddet, der alene tilfalder institutionen, og har på den anden side ej heller nogen andel i den selvejende institutions gældsforpligtigelse og for eventuel driftsunderskud.

Nærværende vedtægter vedtaget på ordinær repræsentantskabsmøde den 28.04.2003

ÿndret på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 6.11.2006 med virkning fra den 1.1.2007.

ÿndret på repræsentantskabsmøde den 26-3-2007.